Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-vyuka / Licenční podmínky

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Vzdělávací software můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Licenční podmínky

Společnost Pachner, vzdělávací software, s.r.o. Vám okamžikem uzavření (účinnosti) kupní smlouvy uděluje licenci na užívání programu za podmínek níže stanovených. Veškeré vztahy z tohoto vztahu vyplývající se řídí licenční smlouvou, licenčními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jakýmkoliv stažením, zkopírováním, nainstalováním nebo použitím jakékoliv součásti softwaru souhlasíte s těmito licenčními podmínkami.

1. Poskytovatel licence (prodávající)

PACHNER, vzdělávací software, s.r.o.
Tikovská 2684/33, 193 00 Praha 9
tel: 233 374 058, 233 378 801, 226 531 926
mobil: 605 408 789
e-mail: obchod@pachner.cz
web: www.pachner.cz
IČ: 27223809
DIČ: CZ27223809

dále jen „poskytovatel“

2. Vymezení pojmů

Kupujícím se rozumí subjekt, který uzavřel licenční smlouvu a dále všechny osoby, kterým umožnil program užívat (např. zaměstnanci, žáci, studenti).

Programem (software) se rozumí jakékoliv plnění poskytnuté poskytovatelem kupujícímu.

3. Uzavření licenční smlouvy

Uzavřením licenční smlouvy kupující souhlasí se zněním těchto licenčních podmínek, na které je při uzavření smlouvy poskytovatelem dostatečným způsobem upozorněn. Licenční smlouva je v souladu s § 44 občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky.

4. Registrace a přihlášení

Nákup programu a uzavření licenční smlouvy je podmíněno registrací a přihlášením kupujícího. Kupující je povinen vyplnit registrační údaje v požadovaném rozsahu, řádně a pravdivě.

Po registraci bude poskytovatelem kupujícímu veden účet umožňující po přihlášení přístup k aktivovaným programům, kreditovému účtu kupujícího, správě účtu a přehledu objednávek.

5. cena licence

Cena licence uvedená u každého jednotlivého programu je konečná, žádné další poplatky nejsou účtovány.

6. Platební podmínky

Program lze uhradit následujícími způsoby

a) Bankovním převodem na účet č. 3781731036/5500.
b) Platbou platební kartou.
c) Uhrazením prostřednictvím kreditu na účtu kupujícího.

Kupující má možnost zřídit si kreditový účet. Bankovním převodem nebo platební kartou na něj uloží obnos, potřebný pro budoucí nákupy prostřednictvím kreditu. Při nákupech se kredit snižuje o cenu zakoupené licence. Další náležitosti užívání stanovují speciální Obchodní podmínky pro zřízení a užívání kreditového účtu.

V případě platby platební kartou nebo uhrazení prostřednictvím kreditu poskytovatel bez zbytečného odkladu umožní užívání programu online, nebo jeho stažení i s přístupovými hesly.

V případě platby bankovním převodem bude umožněno užívání programu online, nebo jeho stažení i s přístupovými hesly, okamžikem připsání částky na účet poskytovatele. O připsání částky a možnosti užívat program bude kupující informován emailem.

7. Charakter licence

Poskytovatel poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci na používání programu na všech počítačích ve vlastnictví kupujícího.

Licence je poskytována na dobu určitou, zpravidla na 3, 6 nebo 12 kalendářních měsíců, v závislosti na konkrétní licenční smlouvě. Lhůta začíná běžet dnem uzavření licenční smlouvy.

8. Způsob využití licence

Po uzavření licenční smlouvy je zakoupený program zobrazen ve složce osobního účtu „Aktivované programy a doba expirace“. Zde je kupujícímu umožněno stažení zakoupeného programu a online přístup přes internetové stránky poskytovatele. Pro přístup k zakoupeným programům je vyžadováno přihlášení.

Po skončení lhůty, na kterou byla licence poskytnuta, znemožní poskytovatel kupujícímu další užívání programu.

9. Instalace

ři online přístupu přes internetové stránky poskytovatele se instalace neprovádí. Při stažení zakoupeného programu obvykle postačí zkopírování rozbaleného programu na harddisk kupujícího. Pokud u některého programu zkopírování nepostačí, bude jeho součástí instalační program s intuitivním ovládáním.

10. Hardwarové a softwarové požadavky

Poskytovatel zaručuje bezproblémové použití programu na počítačích vybavených operačním systémem Windows ve verzi XP a vyšší (Vista, Windows 7), internetovým prohlížečem s Flash Player verze 8 a vyšší a povoleným JavaScriptem.

Hardwarové požadavky se odvíjejí od hardwarových požadavků operačního systému, případné speciální technické požadavky jsou uvedeny v rámci informací o konkrétním programu.

11. Kupující je oprávněn

a) Užívat licenci na počítačích v jeho vlastnictví způsobem odpovídajícím běžnému využití výukového programu.

b) Je-li uživatelem škola, může bezplatně poskytnout právo k užívání programu všem svým zaměstnancům i všem svým žákům či studentům.

12. Zakázané činnosti

Poskytoval zakazuje používat program jakýmkoliv způsobem, který odporuje běžnému způsobu užívání a oprávněním kupujícího podle bodu 11.

Zejména se zakazuje

a) úplatně i bezúplatně, vědomě i z nedbalosti, umožnit použití programu jiným osobám, než které jsou uvedeny v čl. 11.b licenčních podmínek,
b) jakýmkoliv způsobem změnit a upravit software nebo vytvořit dílo z něj odvozené.

13. Následky porušení povinností vyplývajících z licenčních podmínek

V případě porušení povinností kupujícího vyplývajících z licenčních podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů je kupující povinen v souladu s § 420 občanského zákoníku nahradit škodu, kterou poskytovateli způsobil.

14. Odpovědnost za vady a za škodu

Poskytovatel zaručuje funkčnost programu po celou dobu poskytnutí licence. Po celou dobu poskytnutí licence zaručuje poskytovatel vlastnosti programu, které jsou nutné k jeho řádnému použití. V případě vady programu je kupující povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu poskytovateli licence nahlásit (uplatnění reklamace).

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dní ode dne jejího uplatnění.

Kupující má v případě vady programu právo na:

a) Odstranění vady.
b) V případě nemožnosti odstranění vady má kupující právo na odstoupení od smlouvy. V tomto případě poskytovatel bez zbytečného odkladu vrátí zaplacenou částku na bankovní účet kupujícího, nebo mu navýší kredit. Odstoupením od smlouvy licenční smlouva zaniká, kupující nemá právo na další užívání programu.

Poskytovatel licence v žádném případě neodpovídá za vady způsobené neodbornou instalací programu nebo použitím na počítači neodpovídajícím požadavkům bodu 10.

Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti nebo v důsledku použití programu, za ušlý zisk, ztrátu dat a jakékoliv další náklady spojené s užíváním programu.

15. Odstoupení od smlouvy

I v případě, že je kupující spotřebitelem, nemá v souladu s § 53 odst.8 písmenem a) a d) občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) právo od licenční smlouvy odstoupit z důvodu uzavření této smlouvy prostřednictvím internetu. Právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 11. tímto není dotčeno.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

16. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Poskytovatel neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah k uzavření licenční smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Poskytovatel si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě poskytovatel odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

17. Volba práva

Veškeré vztahy z licenční smlouvy vyplývající se řídí českým právním řádem.Obchodní podmínky pro zřízení a užívání kreditového účtu

Tyto obchodní podmínky pro vydávání a užívání kreditového účtu (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti vydavatele a držitelů při užívání kreditového účtu a jsou nedílnou součástí smlouvy o jeho zřízení a užívání.

Definice pojmů

Kreditový účet (dále jen „účet“) je účet držitele, založený a vedený vydavatelem, který umožňuje držiteli platbu v internetovém obchodě vydavatele (www.net-vyuka.cz).

Držitel - držitelem se rozumí jakýkoliv subjekt, který si prostřednictvím internetových stránek www.net-vyuka.cz zřídí kreditový účet.

Vydavatel
Vydavatelem se rozumí společnost
PACHNER, vzdělávací software, s.r.o.
Tikovská 2684/33, 193 00 Praha 9
tel: 233 374 058, 233 378 801, 226 531 926
mobil: 605 408 789
e-mail: obchod@pachner.cz
web: www.pachner.cz
IČ: 27223809 DIČ: CZ27223809

Kontaktní informace

V případě potřeby (ohlášení žádostí, reklamací a požadavků souvisejících s kreditovým účtem) je možné Vydavatele kontaktovat na jeho adrese, viz výše.

Okamžik uzavření Smlouvy

Okamžikem zřízení účtu uzavírá Vydavatel a Držitel Smlouvu o zřízení a užívání kreditového účtu.

Zřízení a přístupová jména, hesla a kódy, cena za používání

Bankovním převodem nebo prostřednictvím platební karty vloží Držitel na svůj účet obnos, potřebný pro budoucí nákupy prostřednictvím kreditu.
Založení, vedení účtu a provádění plateb není nijak zpoplatněno.

Nabití kreditového účtu, finanční limit nabití

Nabití účtu je možné prostřednictvím platby platební kartou nebo převodem z účtu. Při převodu z účtu uvede Držitel jako variabilní symbol číslo, které obdrží informačním e-mailem. Při nabíjení kreditového účtu musí být dodržen limit minimálně 1000 Kč.

Způsob platby

Při nákupech se kredit snižuje o cenu zakoupené licence. Příslušná částka je z účtu Držitele odečtena okamžikem potvrzení platby.

Informace o pohybech na účtu

Vydavatel zajistí archivaci provedených plateb. Držitel je informován o proběhlých platbách prostřednictvím svého uživatelského účtu.

Povinnosti Vydavatele

Vydavatel:
1. Nesděluje přístupové heslo (PIN) nebo jiný kód jiné osobě než držiteli.
2. Po oznámení o zneužití účtu nebo ztrátě hesla podnikne veškerá přiměřená opatření k zastavení dalšího užívání účtu.
3. Odpovídá za ztracenou část peněžní hodnoty uchovávané na kreditovém účtu a za chybné provedení operací Držitele, pokud byly ztráta nebo chybné provedení operace způsobeny selháním zařízení Vydavatele a toto selhání nebylo způsobeno Držitelem.

Povinnosti Držitele

Držitel:
1. Užívá elektronický platební prostředek v souladu s obchodními podmínkami, dodržuje všechny zásady k zajištění bezpečnosti používání kreditového účtu, zejména nesděluje neoprávněným osobám přístupové heslo.
2. Neprodleně, jakmile je zjistí, ohlásí Vydavateli (nebo osobě Vydavatelem určené) následující skutečnosti:
a) ztrátu nebo odcizení hesla nebo zneužití účtu,
b) operaci, k jejímuž provedení nedal příkaz,
c) chyby nebo jiné nesrovnalosti ve vedení účtu, k němuž je elektronický platební prostředek vydán.

Změny obchodních podmínek a vypovězení smlouvy

Vydavatel může jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. O případné změně je povinen Držitele přiměřeným způsobem informovat. Pokud Držitel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn smlouvu o vedení účtu do 30 dnů od provedení změny bez jakékoliv sankce vypovědět.

Řešení sporů

1. V případě nesouhlasu s provedenou operací je Držitel oprávněn chybnou operaci reklamovat do 30 dnů od provedení operace na mail: obchod@pachner.cz
2. Jestliže Držitel v souladu s obchodními podmínkami reklamoval chybnou operaci nebo se domáhal u vydavatele jiné nápravy neúspěšně, má právo se obrátit na finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi Vydavateli a Držiteli při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.
3. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Washingtonova 25, Praha 1.

Volba práva

Smlouvu o zřízení a užívání kreditového účtu a veškeré právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem.

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.